Kosten

Verzekerde zorg

Ra-Medical, Obesitas Centrum Beverwijk is erkend door het Ministerie van VWS. Wij volgen de vanuit het Ministerie ontwikkelde systeem van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Dit betekent dat u voor alle behandelingen een gespecificeerde factuur ontvangt, of dat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd.

Veelal kunnen onze behandelingen uitgevoerd worden vanuit de verzekerde zorg. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en de hoogte van het door u overeengekomen eigen risico.
Indien u een behandeling verzekerd uit wilt laten voeren is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.

Het multidisciplinaire team, in samenwerking met uw verzekeraar, bespreekt of de door u gewenste behandeling vergoed kan worden of niet. Ook als u besluit de ingreep niet uit te laten voeren omdat uw zorgverzekeraar deze niet vergoedt, wordt door ons een eerste consult gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze declaratie komt ten laste van uw eigen bijdrage of, indien u een eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar, ten laste van uw eigen risico. Mocht u de ingreep toch laten uitvoeren en zelf de kosten van de ingreep betalen dan zullen wij het eerste consult niet declareren bij de zorg verzekeraar.

Met bijna alle verzekeraars zijn afspraken gemaakt met betrekking tot verzekerde Vervolgnazorg (= zorg na het eerste behandeljaar). Uit diverse studies is gebleken dat cliënten die intensief begeleid worden in de nazorg betere en stabielere resultaten behalen U wordt daarom gevraagd om vaker op de behandellocatie langste komen voor een controle . Vandaar wordt een ‘Vervolgnazorg traject’ aangeboden waarbij een jaar lang onbeperkt zorg wordt verleend voor 1 tarief. Dit tarief geldt automatisch voor cliënten die 2 keer of meer in een jaar een consult hebben gehad. Het tarief voor dit vervolgnazorgtraject is opgenomen in de prijslijst. Het kan zijn dat het tarief afwijkt van het tarief in deze tarieven door afspraken die door uw verzekeraar met ons hierover zijn gemaakt.

Voor meer informatie over de hoogte van de vergoedingen kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar of met het secretariaat van Ra-Medical, Obesitas Centrum Beverwijk.

Overzicht behandelingen

Behandeling Omschrijving
Intake algemene voorlichting en multidisciplinaire intake*
Bemiddeling medische verslaglegging, afspraken met ziekenhuis,
exclusief aanvraag verzekeraar
Vervolgnazorg na een maagband Eén jaar multidisciplinaire nazorg incl. zo nodig*: – 4 aanpassingen maagband – onbeperkt verpleegkundige consulten – odd consulten psychosociale ondersteuning – 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid
Nazorg na een Gastric Bypass Zie nazorg maagband, excl. aanpassingen maagband
Verpleegkundig consult/ Aanpassing maagband Verpleegkundig consult./ Controle en eventuele aanpassing van de maagband voor cliënten van Ra-Medical, voor zover deze niet binnen reguliere nazorg vallen
Consult mental coach Coachingsgesprek. Psychosociale ondersteuning / Gesprek met mental coach
Consult diëtetiek Indien uw verzekeraar geen all-in tariefsafspraak met Ra-Medical heeft, kunnen diëtetiek-consulten op verwijzing bij uw verzekeraar worden gedeclareerd
Toeslag eerste controle “externe” cliënten Verpleegkundig consult. Controle en eventuele aanpassing van de maagband voor cliënten die geen reguliere nazorg volgen bij Ra-Medical (tijdens kantooruren)
Toeslag Spoedbehandeling Toeslag aanpassing maagband buiten regulier spreekuur, indien laatste aanpassing langer dan 1 week geleden bij Ra-Medical werd uitgevoerd
No show Bij niet verschijnen of minder dan 4 uur tevoren afbellen wordt per afspraak het landelijke tarief in rekening gebracht. Dit geldt ook indien u niet verschijnt op een afspraak die binnen de nazorg valt


Algemene voorwaarden

Belangrijke opmerkingen bij het kostenoverzicht
1. Om de tarieven voor cliënten zo laag mogelijk te houden , zijn de kosten voor diëtetiek bij intake en nazorg buiten de tarieven gehouden.
Met behulp van een verwijzing kunnen de kosten hiervoor bij uw verzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

2. Indien de nazorg niet wordt vergoed door uw verzekeraar wordt deze conform bovenstaande tarieven bij u in rekening gebracht. In dit bedrag is inbegrepen, binnen 12 maanden na de operatie:

  • 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid
  • 4 aanpassingen van de maagband (indien van toepassing)
  • Onbeperkt verpleegkundige consulten
  • 2 Psychosociale consulten óf 50% van een psychosociale groepstraining

Indien de nazorg wel door uw verzekering wordt vergoed kan het pakket ruimer zijn en zijn ook de kosten voor diëtetiek meestal inbegrepen.

Algemeen: Voor de tarieven geldt dat deze niet in rekening worden gebracht wanneer hiertoe met uw verzekeraar afspraken zijn gemaakt. Wij factureren in dat geval rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden: Op alle diensten van Ra-Medical zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ook bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn gedeponeerd.

Klik hier voor een exemplaar van de algemene voorwaarden

No show: Bij niet verschijnen of minder dan 24 uur tevoren afbellen wordt het volledige consulttarief in rekening gebracht.
Dit geldt ook indien u niet verschijnt op een afspraak die binnen de nazorg valt. Nota’s voor no show kunnen niet bij uw verzekeraar gedeclareerd worden.

Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) heeft op verzoek van de minister van VWS het zogeheten wegblijftarief vastgesteld. De maatregel sluit aan bij de bestaande praktijk van sommige beroepsbeoefenaren die al een wegblijftarief kennen.

Hij rekent erop dat de boete het verzuim bij ziekenhuisafspraken kan terugdringen. Cliënten die niet komen opdagen bij een ziekenhuisafspraak krijgen vanaf 1 mei 2004 een boete Dit bedrag mag in rekening worden gebracht als een cliënten niet verschijnt op de afspraak en hij zich niet tijdig (minimaal 24 uur eerder) heeft afgemeld. De cliënten moet bij het maken van de afspraak geïnformeerd worden over het bestaan van het wegblijftarief.

De maatregel is ingevoerd omdat specialisten steeds vaker te kampen hebben met cliënten die niet verschijnen op het moment dat zij een afspraak hebben.

Geen wachttijden

Staat u elders op de wachtlijst voor een maagband of Gastric Bypassoperatie? Bent u op zoek naar professionele begeleiding na de operatie? Wilt u uw maagband snel en vakkundig laten controleren en aanpassen?

De medewerkers van Ra-Medical helpen u graag, zonder wachtlijst verder. En de kosten? Deze declareren wij direct bij de meeste Nederlandse Zorgverzekeraars. Wel zo makkelijk. Het gaat immers in de eerste plaats om uw gezondheid.