Algemene (betalings-) voorwaarden

van Stichting instelling voor medisch specialistische zorgverlening RA-Medical, hierna te noemen “RA-Medical”, gevestigd en kantoorhoudende te Heemskerk, Mozartstraat 201, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door RA-Medical met relaties en opdrachtgevers gesloten overeenkomsten inzake:
 • activiteiten die samen hangen met voorlichting, behandeling, nabehandeling, onderzoek en publicaties
 • het leveren van alle (andere) diensten en / of goederen.
 1. Enige afwijking van de betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien RA-Medical daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze betalingsvoorwaarden aan RA-Medical toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.
 2. Cliënten die met behulp van bemiddeling door RA-Medical in Nederlandse of buitenlandse zorginstellingen worden behandeld, volgen gedurende minimaal een jaar de nabehandeling bij RA-Medical in Heemskerk tegen de op dat tijdstip geldende tarieven. Het niet volgen van het nabehandelingsprogramma ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.
 3. Wanneer een cliënt niet verschijnt bij een afspraak bij RA-Medical zonder dat dit tenminste 24 uur van te voren is gemeld via telefoon, fax, e-mail of antwoordapparaat, houdt RA-Medical zich het recht voor het landelijk vastgestelde tarief voor no-show in rekening te brengen. Ook wanneer een behandeling niet separaat in rekening wordt gebracht omdat deze binnen het traject van de nabehandeling valt, behoudt RA-Medical zich het recht voor bij niet verschijnen het landelijk vastgestelde no-show tarief in rekening te brengen.
 4. Betaling van facturen dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 7 dagen na factuurdatum RA-Medical de beschikking heeft gekregen over het bedrag der factuur, zulks hetzij door overschrijving of storting op een op de factuur vermelde bank- of girorekening van RA-Medical, hetzij door betaling ten kantore van RA-Medical.
 5. RA-Medical is, in gevallen dat daartoe naar zijn oordeel duidelijk aanleiding bestaat, te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de debiteur te verlangen.
 6. Door het enkele feit dat RA-Medical op de vervaldatum der factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van een factuur, is de debiteur zonder enige nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 7. De debiteur is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum der factuur rente aan RA-Medical verschuldigd over hetgeen RA-Medical rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van het een / twaalfde deel van de op dat moment geldende wettelijke rente, waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.
 8. Voor rekening van de debiteur komen voorts alle door RA-Medical te maken kosten in verband met invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke:
 • zolang het RA-Medical zelf met invordering bezig is, worden administratiekosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 per verstuurde herinnering;
 • indien RA-Medical derden voor de invordering inschakelt, worden de volledige kosten die hiervoor worden gemaakt ten laste van de debiteur gebracht.
 • In geval van gerechtelijke interventie komen naast de buitenrechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de debiteur voor zover RA-Medical gehouden is tot betaling van Omzetbelasting over de invorderingskosten, worden voormelde invorderingskosten daarmee verhoogd.
 1. Door het enkele feit van achterstand in betaling door de debiteur zijn, door de enkele sommatie van RA-Medical tot algehele betaling ook alle overige door de debiteur aan RA-Medical verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
 2. Op alle tussen RA-Medical en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. RA-Medical behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor onderzoek en behandeling te wijzigen, echter uitsluitend overeenkomstig enig daartoe wettelijk aangewezen orgaan.
 4. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de debiteur en RA-Medical, in geval de Kantonrechter c.q. Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Kantonrechter te Haarlem c.q. Rechtbank te Haarlem. Ra-Medical blijft echter bevoegd de debiteur te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.